Kostnadsfri utbildning om brandskydd

Brand i bostadshus är ojämförligen det största brandskyddsproblemet i Sverige – 60 procent av alla bränder som inträffar sker i bostadshus. Under 2000-talet har 906 personer omkommit i Sverige vid bränder i bostaden. 7.000 personer har skadats och förts till sjukhus. Den totala skadekostnaden under dessa år uppgår till 12 miljarder kronor. Statistiskt sett inträffar det cirka 20 bostadsbränder i Sverige per dygn. Det är bränder som räddningstjänsten rycker ut på. Försäkringsförbundets statistik visar att antalet småbränder som den enskilde släcker själv är det tredubbla – alltså 60 st. brandtillbud varje dygn.

Bakgrund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fördelar varje år anslag för utbildning inom brandskyddsområdet. Föreningen FRIS har beviljats anslag för 2020 för kostnadsfri brandskyddsutbildning inom bostadssektorn. Målgruppen är nyanlända invandrare.

Vad är FRIS?

Föreningen FRIS bildades 1996 och är ett nätverk mellan cirka 110 räddningstjänster i hela landet representerande 175 kommuner. FRIS är en ideell organisation och föreningen arbetar i huvudsak med att förebygga och förbättra kunskapen om brandskydd i samhället.
Mer info finns på foreningenfris.se.

Detta kan vi erbjuda – kostnadsfritt!

Föreningen FRIS erbjuder bostadsföretag följande:

  • Webbutbildning av bostadsföretagets personal
  • Webbutbildning Brandskydd i bostaden till de boende
  • Informationstrycksaker och enkel checklista till de boende
  • Informationsfilm om brandskydd i bostaden på 14 olika språk

Beställ den kostnadsfria utbildningen här