Kostnadsfri utbildning om brandskydd

Brand i bostadshus är ojämförligen det största brandskyddsproblemet i Sverige – 60 procent av alla bränder som inträffar sker i bostadshus. Under 2000-talet har 906 personer omkommit i Sverige vid bränder i bostaden. 7.000 personer har skadats och förts till sjukhus. Den totala skadekostnaden under dessa år uppgår till 12 miljarder kronor. Statistiskt sett inträffar det cirka 20 bostadsbränder i Sverige per dygn. Det är bränder som räddningstjänsten rycker ut på. Försäkringsförbundets statistik visar att antalet småbränder som den enskilde släcker själv är det tredubbla – alltså 60 st. brandtillbud varje dygn.

Bakgrund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fördelar varje år anslag för utbildning inom brandskyddsområdet. Föreningen FRIS har beviljats anslag för 2013 för kostnadsfri brandskyddsutbildning inom SFI. Målgruppen är nyanlända invandrare.

Vad är FRIS?

Föreningen FRIS bildades 1996 och är ett nätverk mellan cirka 110 räddningstjänster i hela landet representerande 175 kommuner. FRIS är en ideell organisation och föreningen arbetar i huvudsak med att förebygga och förbättra kunskapen om brandskydd i samhället.
Mer info finns på www.foreningenfris.se.

Detta kan vi erbjuda – kostnadsfritt!

Vår instruktör berättar om nya lagen om skydd mot olyckor, hur man förebygger brand, hur man arbetar systematiskt med brandskydd, alarmering, utrymning och hur man ingriper om det skulle uppstå brand. Brandorsaker, brandförlopp och anlagd brand är andra ämnen. Utbildningen kan genomföras såväl dagtid som kvällstid och även under helger.

Alla deltagare vid utbildningen/informationen erhåller ett informationskort om förebyggande brandskydd (som finns översatt till 15 språk) med goda råd om olyckan skulle vara framme.

Finns intresse för detta projekt ber vi er skicka ett mail till info@foreningenfris.se.